تماس دست (فرادرمانی)

Hand touch


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی