تمایل به ساده ترین انرژی (اصل)

Tendency to the simplest energy


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی