تنگ نظری

Illiberality, Narrow-mindedness


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی