جنون آنی

Instantaneous / Impulsive insanity


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی