توریهای کشسان

Elastic Nets (Fabrics)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی