جان (نیروی محرکه)

Jān(Mover force, Propulsion, Propellant)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی