جماد / جمادات

Inanimate body (Jamād)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی