جهت دادن / جهت دهی

Give direction / Directioning


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی