جهان ناهمگن

Heterogeneous universe / world


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی