جهان موازی ناهمسان

Non-homologous parallel world


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی