حافظه فیزیکی کیهانی

Cosmic physical memory


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی