حاکم بر جهان هستی

Governing the universe


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی