حرارت / درجه حرارت

Heat / Temperature


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی