حرکات غیرارادی

Involuntary / Non-volitional movements


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی