حرکت از ظاهر به باطن

Moving from Apparent (āher) toward the Inner (en)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی