حرکت جوهری

Substantial motion (Harakat-e Jouharī)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی