حرکت چرخشی مارپیچی و موجی

Helical and wavic rotational motion


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی