حرکت رفت و برگشتی کیهان

Round-trip (Back and forth) motion of the Cosmos


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی