حرکت مارپیچی منظومه ای

System-formed helical motion


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی