حرکت مارپیچی محوری

Axial helical motion


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی