حرکت وضعی

Rotational motion (Postural motion)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی