حریم خودشیفتگی

Domain of narcissism / egotism


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی