حکم صاحب تصویر نسبت به تصویر

Status of owner of Image relative to image


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی