حلقه پیوند

Peyvand (Conjointment, Bond)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی