حلقه درمان موضعی

Local Darmān (Healing)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی