حلقه روح جمعی [عام]

Rūh-e Jamī [General] (Collective Spirit)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی