حلقه شارژ یونی و الکترونی

Charge-e Yonī-o Electronī(Electron-ion Charge)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی