حلقه قیام

Qiyām (Standing in the Prayer)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی