حلقه کنترل تشعشع منفی [روح جمعی]

Control-eTašašo-e Manfī (Negative Meta-Emission Control)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی