حلقه گستردگی

Gostardegī (Vastitude, Vastity)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی