حلقه لایه محافظ [آنلاین ارتباط در کلاس]/ [ارتباط با سوگندنامه و نوشته جات]/ [اصلاح تشعشع منفی ناشی از متخلفین]/ [تفویض فرادرمانگری به شاگردان]/ [در مقابل تشعشع منفی محیطهای مختلف از جمله کلاس]

Protective Layer (Lāyeh-ye Mohāfez)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی