خاموشی / خموشی

Xāmušī (Silence/Quietness)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی