خرابی / خراب شدن

Desolation,Demolition, Ruin

» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی