خصوصی (اماکن)

Private (Places/Spaces)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی