خمیدگی فضا - زمان

Space-Time curvedness


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی