دربرگرفته شده

Included (Encompassed)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی