دربرگیرندگی

Inclusiveness, Inclusivity


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی