درمان موضعی / غیرموضعی

Local / non-local Healing


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی