دندانه های امواج تکانش الکترونها

Jags of electrons impulse waves


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی