رضا / رضایت / راضی بودن

Satisfaction, Contentment


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی