رفت و برگشت

Back and forth(Round-trip)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی