سمیع (از صفات خداوند)

All-Hearing (the) (al-Samī)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی