سوداوی (مزاج / تیپ)

Atrabiliousness


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی