سیر تسلسل باطل

Endless futile sequence


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی