سیستم خودکار و خودگردان

Automated and autonomous system


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی