شخصیت حقیقی / واقعی

True / Actual Personality


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی