شعور تعقل اختیاری

T-Consciousness of optional intellect


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی