شعور جزء (← شعور کل)

T-Consciousnessof part


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی