صفحه جریان نور خورشید

Panel of the sunlight flow


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی