صفحه فرضی مجازساز اصلی

Hypothetical sheet of the main Virtuality-maker (Majāzsāz)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی